โทร. 092-825-5082

วิธีประเมินราคาปูสนามหญ้า

- ราคาหญ้า ณ ปัจจุบัน
- ค่าขนส่ง ความใกล้ไกลของสถานที่
- ค่าแรงงาน
- ลักษณะของพื้นที่ความเรียบ และวัชพืช
- ขนาดของพื้นที่ (ยิ่งมาก ยิ่งถูก)

หมายเหตุ
- ราคาปูหญ้า ยังไม่รวมค่าทราย (ลูกค้าเป็นคนสั่งล่วงหน้า)
- ลูกค้าต้องเตรียมแหล่งน้ำ และอุปกรณ์รดน้ำ
- ในกรณีไม่ถึง 400 ตารางเมตร จะคิดราคาเหมา
#ราคาหญ้า เป็นราคาขายปลีก ถ้าสั่งเป็นจำนวนมากก็จะถูกลง#